Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Wytyczne dla autorów
Policy
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo:

 • dokonywania skrótów i zmian wskazanych przez recenzentów bez porozumienia z Autorem;
 • odsyłania do Autora artykułu nie spełniającego wskazanych przez Redakcję norm edytorskich;
 • nie dopuszczenia do druku artykułu w przypadku nie dostarczenia oświadczenia autora/współautorów.

Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.
Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach.
Złożenie tekstu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w wersji elektronicznej czasopisma, która opublikowana zostanie na jego stronie internetowej.
W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim oraz innych językach kongresowych.
Autorzy zobowiązani są do przygotowania rzetelnych przypisów i referencji oraz wskazania źródeł finansowania badań na bazie których prezentują wyniki empiryczne. Wszyscy autorzy artykułów powinni brać udział w procesie korekcji ewentualnych błędów wykazanych w recenzjach.
Zabronione jest publikowanie tych samych wyników badań w więcej niż jednym czasopiśmie.
Cyfrowa wersja Czasopisma jest dostępna do pobrania bez dodatkowych opłat ze strony internetowej.
Cyfrowa kopia zapasowa Czasopisma dostępna jest zarówno na stronie internetowej, jak i w Repozytorium UKW. Numery archiwalne Czasopisma w wersji drukowanej znajdują się w Bibliotece UKW w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Szymanowskiego 3.

Warunki publikacji

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • Artykuł powinien być napisany w programie Word 97–2003 lub Word 2007; format arkusza: A4; marginesy (2,5 cm: góra, dół; prawy margines 1,5 cm, lewy 3,5 cm); czcionka – Times New Roman 12; styl – normalny; odstęp między wierszami – 1,5.
 • Artykuł powinien zawierać: imię i nazwisko autora; miejsce zatrudnienia, na które będzie afiliowany; numer ORCID; służbowy adres e-mail, który zostanie wskazany jako kontakt do autora w opublikowanej wersji tekstu.
 • Struktura artykułu powinna obejmować: tytuł w języku artykułu; tytuł w języku angielskim; Wprowadzenie (Introduction); część główną‒artykuł właściwy; Zakończenie (Conclusion) oraz Referencje.
 • Artykuł, na pierwszej stronie powinien zawierać w kolejności: tytuł, słowa kluczowe, streszczenie - zarówno w języku polskim, jak i an­gielskim – przy czym:
 • w artykułach polskojęzycznych nazwa afiliacji powinna zostać napisana w j. polskim, a po tytule autor powinien umieścić w następującej kolejności: Słowa kluczowe
  i Streszczenie, a dopiero w dalszej Key words i Summary w j. angielskim,
 • w artykułach obcojęzycznych nazwa afiliacji powinna zostać napisana w j. angielskim, a po tytule autor powinien umieścić w następującej kolejności: Key words i Summary, a dopiero w dalszej Słowa kluczowe i Streszczenie w j. polskim.
 • Od numeru 20/2020 w tekstach prosimy o zastosowanie przypisów w stylu APA

(przypisy w treści tekstu) wg wzoru:

 • (Gerlach 2018, s. 15; Nowak 2010)
 • przypisy aktów prawnych (Ustawa…z 2020 r.)
 • przypisy źródeł internetowych (Kowalski, Praca)
 • strona organizacji (MNiSW, 2020).
 • Na końcu tekstu należy umieścić Referencje obejmujące: Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł, Wydawcę, Miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy oddzielane przecinkami. Prosimy nie numerować Referencji, tylko ustalić pierwsze wiersze do lewego marginesu, a drugie i kolejne z wcięciem akapitowym.

Prosimy nie podawać numerów stron w Referencjach.

Przykłady zapisu Referencji:

 • Kowalska A., Abecadło, UKW, Bydgoszcz 2000.
 • Nowak A., Czasy nowożytne, „Rodzina i Szkoła” 2015, nr 5.
 • Nowak A., Czasy nowożytne, [w:] A. Kowalska (red.), Praca jutra, UKW, Bydgoszcz 2000.
 • Kowalski J., Praca, http://www. lubieprace (10.02.2016)  
 • Wydawnictwa zapisywane są w skrócie według nazwy identyfikującej, bez podawania pełnej nazwy, a zamiast nazw wydawnictw uczelnianych = skrót nazwy uczelni, np.: UMCS, UKSW, WSHE, Polit. Warsz., Uniw. Med., Difin, Impuls, Uniwersitas, Znak, Żak, ale Adam Marszałek. W pozycjach obcojęzycznych analogicznie, tylko skróty redakcyjne [w:], s., nr, t. = po angielsku: [in:], p., no., vol. Zapis taki obowiązuje niezależnie od języka, w którym jest napisany artykuł.
 • Netografia/źródła internetowe są częścią jednej referencji, prosimy wpisywać
  je według alfabetu, a datę dostępu wpisać w nawiasach okrągłych: (10.02.2016).

Oświadczenie dla autorów


Warunki publikacji

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • Artykuł powinien być napisany w programie Word 97–2003 lub Word 2007; format arkusza: A4; marginesy (2,5 cm: góra, dół; prawy margines 1,5 cm, lewy 3,5 cm); czcionka – Times New Roman 12; styl – normalny; odstęp między wierszami – 1,5.
 • Artykuł powinien zawierać: imię i nazwisko autora; miejsce zatrudnienia, na które będzie afiliowany; numer ORCID; źródło finansowania artykułu; służbowy adres e-mail, który zostanie wskazany jako kontakt do autora w opublikowanej wersji tekstu.
 • Struktura artykułu powinna obejmować: tytuł w języku artykułu; tytuł w języku angielskim; Wprowadzenie (Introduction); część główną - artykuł właściwy; Zakończenie (Conclusion) oraz Referencje (References).
 • Referencje (References) powinny zawierać wyłącznie pozycje bibliograficzne cytowane/wykorzystane  w tekście, a nie te, które inspirowały autora/autorkę do jego przygotowania. Jeśli pozycje bibliograficzne wskazane w Referencjach posiadają numer DOI, należy go wskazać.
 • Artykuł, na pierwszej stronie powinien zawierać w kolejności: tytuł, słowa kluczowe, abstrakt – w języku polskim, jak i an­gielskim – przy czym:
  • w artykułach polskojęzycznych nazwa afiliacji powinna zostać napisana w j. polskim, a po tytule autor powinien umieścić w następującej kolejności: Key words i Abstract, a dopiero w dalszej kolejności – Słowa Kluczowe i Abstrakt w j. polskim,
  • w artykułach obcojęzycznych nazwa afiliacji powinna zostać napisana w j. angielskim, a po tytule autor powinien umieścić w następującej kolejności: Key words i Abstract, a dopiero w dalszej Słowa kluczowe i Abstrakt w j. polskim.
  • Abstrakt (abstract) nie może być przetłumaczonym streszczeniem! Ma on pełnić rolę informatywną lub oznajmującą
 • Od numeru 20/2020 w tekstach prosimy o zastosowanie przypisów w stylu APA (przypisy w treści tekstu) wg wzoru:
  • (Gerlach 2018, s. 15; Nowak 2010)
  • przypisy aktów prawnych (Ustawa…z 2020 r.)
  • przypisy źródeł internetowych (Kowalski, Praca
  • strona organizacji (MNiSW, 2020).
 • Na końcu tekstu należy umieścić Referencje/References obejmujące: Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł, Wydawcę, Miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy oddzielane przecinkami. Prosimy nie numerować pozycji bibliograficznych w Referencjach, tylko ustalić pierwsze wiersze do lewego marginesu, a drugie i kolejne z wcięciem akapitowym. Prosimy nie podawać numerów stron w Referencjach. Przykłady zapisu Referencji:
  • Kowalska A., Abecadło, UKW, Bydgoszcz 2000.
  • Nowak A., Czasy nowożytne, „Rodzina i Szkoła” 2015, nr 5.
  • Nowak A., Czasy nowożytne, [w:] A. Kowalska (red.), Praca jutra, UKW, Bydgoszcz 2000.
  • Kowalski J., Praca, http://www. lubieprace (10.02.2016)  
 •  
 • Wydawnictwa zapisywane są w skrócie według nazwy identyfikującej, bez podawania pełnej nazwy, a zamiast nazw wydawnictw uczelnianych = skrót nazwy uczelni, np.: UMCS, UKSW, WSHE, Polit. Warsz., Uniw. Med., Difin, Impuls, Uniwersitas, Znak, Żak, ale Adam Marszałek. W pozycjach obcojęzycznych analogicznie, tylko skróty redakcyjne [w:], s., nr, t. = po angielsku: [in:], p., no., vol. Zapis taki obowiązuje niezależnie od języka, w którym jest napisany artykuł.
 • Netografia/źródła internetowe są częścią integralną referencji, prosimy wpisywać
  je według alfabetu, a datę dostępu wpisać w nawiasach okrągłych: (10.02.2016).
 • Prosimy o powoływanie się w Referencjach na oryginalne źródła.
 • Informujemy, że opracowania nadsyłane przez Autorów będą poddawane badaniu z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP