(1)
SołtysiakT. Wybory Podstawowych Form działalności: Pracy, Nauki I Wypoczynku Przez Osadzonych – własna aktywność Czy Inne Uwarunkowania? (Studium Indywidualnego Przypadku). szp 2020, 268-290.