O czasopiśmie

Szkoła - Zawód - Praca to czasopismo, którego tytuł nie jest zupełnie nowy, ponieważ stosowany był z powodzeniem w latach 70. i 80. dla opracowań, w których prezentowano problematykę kształtującej się wówczas, a następnie dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej - pedagogiki pracy. Pod tym ogólnym tytułem prezentowano przede wszystkim materiały naukowo-dydaktyczne będące plonem legendarnego już dzisiaj Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy.

Uznając aktualność relacji w tym tytule ujętych, postanowiono, za zgodą i przy pełnej akceptacji jego twórcy oraz kierownika wspomnianego seminarium, prof. Tadeusza W. Nowackiego, rozpocząć wydawanie czasopisma, w którym pre­zentowane będą zagadnienia nie tylko z zakresu pedagogiki pracy, ale również wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w tym po­jemnym tytule.

Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia wyszli z założenia, że w czasach, kiedy takie sformułowania jak społeczeństwo postindustrialne, społeczeństwo informatyczne, społeczeństwo wiedzy czy gospodarka oparta na wiedzy przestają być tylko hasłami, a stają się realnie występującą rzeczywistością, stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dyskusji, wymiany myśli, prezentacji wyników badań empirycznych w zakresie szeroko i wieloaspektowo rozumianego przygotowania do zatrudnienia na współczesnym rynku pracy wydaje się w pełni zasadne. Pragniemy prezentować w nim artykuły i rozprawy naukowe, raporty z badań, recenzje interesujących prac naukowych, ciekawe wdrożenia praktyczne, a także sprawozdania i informacje dokumentujące ważne wydarzenia naukowe. Formuła czasopisma jest cały czas otwarta, dlatego oczekujemy na sugestie, które będą prowadzić do jego doskonalenia.

Odbiorcami zawartych w publikacji opracowań są w założeniu zarówno pracownicy nauki, jak i studenci studiów pedagogicznych, ale także przedstawiciele praktyki edukacyjnej i gospodarczej, zainteresowani problematyką mieszczącą się w relacji Szkoła - Zawód - Praca.

Artykuły prezentowane są w czterech rozdziałach:

  • Artykuły i rozprawy,
  • Raporty z badań,
  • Recenzje,
  • Sprawozdania i informacje.

Czasopismo ma następujący numer ISSN: 2082-6087

Wersja papierowa półrocznika jest wersją pierwotną czasopisma.

Z radością informujemy, że stosownie do Komunikatu Ministra Nauki I Szkolnictwa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach - półrocznik Szkoła - Zawód - Praca wydawany przez Katedrę Pedagogiki Pracy i Andragogiki, w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW - został wprowadzony do wykazu czasopism w części B wraz z 6 punktami przyznawanymi za publikację.

Choć od najlepszych, dzieli nas jeszcze sporo punktów, to - ad augusta per angusta!
Dziękujemy wszystkim Osobom, a zwłaszcza Autorom i Wydawnictwu UKW za wkład w rezultaty bieżącej oceny parametrycznej. 

To nasz zbiorowy sukces!

Sekretarz Redakcji
Renata Tomaszewska-Lipiec

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz