Indeksacja czasopism

 1. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH Plus)
  The processing of the journal "School - Profession - Labour" has been finalised. The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS. The ERIH PLUS listing of the journal is available at
  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488882
 2. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:
  23 grudnia 2015 r. został opublikowany "Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawaną za publikację w tych czasopismach". W części B wykazu, na pozycji 1877 znajduje się nasze czasopismo. Zgodnie z tym wykazem za publikację artykułu w Szkole-Zawód-Praca autor otrzymuje 6 punktów.
  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
 3. POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN)
  PBN to baza danych i portal bibliograficzny utworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem PBN jest gromadzenie danych o czasopismach naukowych – zarówno zagranicznych jak i krajowych, a przede wszystkim o publikacjach polskich naukowców. PBN jest częścią ogólnego systemu informacyjnego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej organizowanego od roku 2013 przez MNiSzW, za pośrednictwem OPI pod nazwą POL-on.
  https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/51200
 4. POL-on
  https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/czasopismaNaukowe/zestawienie?execution=e3s1
 5. REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
  http://repozytorium.ukw.edu.pl/search
 6. Baza ARIANTA
  Informacje o czasopiśmie Szkoła-Zawód-Praca znajdują się w bazie naukowych i branżowych czasopism elektronicznych ARIANTA, prowadzonej przez Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego.
  http://www.arianta.pl/
 7. ICI Journals Master List 2015
  Wskaźnik Index Copernicus Value (ICV) 2015: 53.51
  http://jml.indexcopernicus.com/#/search/form?search=Szko%C5%82a%20-%20Zaw%C3%B3d%20-%20Praca
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz