Informacje dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo:

  • dokonywania skrótów i zmian wskazanych przez recenzentów bez porozumienia z Autorem;
  • odsyłania do Autora artykułu nie spełniającego wskazanych przez Redakcję norm edytorskich;
  • nie dopuszczenia do druku artykułu w przypadku nie dostarczenia oświadczenia autora/współautorów.

Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.
Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach.
Złożenie tekstu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w wersji elektronicznej czasopisma, która opublikowana zostanie na jego stronie internetowej.
W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim oraz innych językach kongresowych.
Autorzy zobowiązani są do przygotowania rzetelnych przypisów i bibliografii oraz wskazania źródeł finansowania badań na bazie których prezentują wyniki empiryczne. Wszyscy autorzy artykułów powinni brać udział w procesie korekcji ewentualnych błędów wykazanych w recenzjach.
Zabronione jest publikowanie tych samych wyników badań w więcej niż jednym czasopiśmie.
Cyfrowa wersja Czasopisma jest dostępna do pobrania bez dodatkowych opłat ze strony internetowej.
Cyfrowa kopia zapasowa Czasopisma dostępna jest zarówno na stronie internetowej, jak i w Repozytorium UKW. Numery archiwalne Czasopisma w wersji drukowanej znajdują się w Bibliotece UKW w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Szymanowskiego 3.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz