Warunki publikacji

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  • Artykuł powinien zawierać tytuł, słowa kluczowe, streszczenie (język polski i an­gielski).
  • Wielkość czcionki Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5-2.
  • Przypisy należy zamieścić na dole strony, a na końcu tekstu bibliografię.
  • Zapis przypisów i bibliografii: inicjał imienia, nazwisko, tytuł (kursywą), miejscowość i rok (w przypisach też numer strony). W pracy zbiorowej po [w:] inicjał imienia, na­zwisko, w nawiasach (red.), potem tytuł główny pracy (kursywą). Wszystkie elementy oddzielane przecinkami.
  • Materiał ilustracyjny można włączyć do tekstu jako plik wordowski, oprócz tego mapy, rysunki należy załączyć w formacie jpg, z kolei wykresy w MS Exel.

Autorzy proszeni są o przesłanie tekstu pocztą (wraz z wersją elektroniczną) lub e-mailem na adres sekretarza: renatatl@ukw.edu.pl.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz