O czasopiśmie

Szkoła - Zawód - Praca to półrocznik wydawany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
ISSN: 2082-6087

Artykuły prezentowane są w czterech rozdziałach:

  • Artykuły i rozprawy,
  • Raporty z badań,
  • Recenzje,
  • Sprawozdania i informacje.

Kontakt

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz